Izaberite vaš jezik

 

Tokom svoje istorije, porodica Ujedinjenih nacija je slavila različitost i promovisala prava i dobrobit osoba sa invaliditetom, uključujući razlike u učenju i smetnje u razvoju. 2008. godine, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je stupila na snagu, reafirmišući osnovni princip univerzalnih ljudskih prava za sve. Njegova svrha je da promoviše, štiti i obezbedi puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom, i da promoviše poštovanje njihovog urođenog dostojanstva. To je vitalno sredstvo za negovanje inkluzivnog i brižnog društva za sve i za osiguranje da sva deca i odrasli sa autizmom mogu da vode pun i smislen život.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno je proglasila 2. april za Svetski dan svesti o autizmu ( A/RES/62/139 ) kako bi istakla potrebu da se pomogne u poboljšanju kvaliteta života osoba sa autizmom kako bi mogli da vode pun i smislen život kao sastavni deo društva.

Autizam je doživotno neurološko stanje koje se manifestuje u ranom detinjstvu, bez obzira na pol, rasu ili socio-ekonomski status. Termin spektrum autizma odnosi se na niz karakteristika. Odgovarajuća podrška, prilagođavanje i prihvatanje ove neurološke varijacije omogućavaju onima na spektru da uživaju u jednakim mogućnostima i punom i efektivnom učešću u društvu.

Autizam uglavnom karakterišu jedinstvene društvene interakcije, nestandardni načini učenja, izražena interesovanja za specifične predmete, sklonost rutinama, izazovi u tipičnoj komunikaciji i posebni načini obrade senzornih informacija.

Stopa autizma u svim regionima sveta je visoka, a nedostatak razumevanja ima ogroman uticaj na pojedince, njihove porodice i zajednice.

Stigmatizacija i diskriminacija povezana sa neurološkim razlikama ostaju značajne prepreke za dijagnostiku i terapiju, pitanje kojim se moraju pozabaviti i kreatori javnih politika u zemljama u razvoju, kao i zemlje donatori.