Izaberite vaš jezik

U skladu sa odredbom člana 12. i 78. Zakona o udruženjima. ("Službeni list RS", br. 51/09) i člana 7. Statuta udruženja građana Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu Osnivačka skupština udruženja građana Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu, na sednici održanoj 15.01.2020. donosi:

STATUT REGIONALNE ALIJANSE ZA CEREBRALNU PARALIZU

VIZIJA I MISIJA ALIJANSE

ČLAN 1.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu (u dalјem tekstu: Alijansa) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana.

Vizija Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu je da deca i odrasli sa cerebralnom paralizom imaju ista prava i mogućnosti kao bilo koji drugi član društva.

Misija Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu je da svim lјudima sa cerebralnom paralizom i onima koji brinu o njima pobolјšava kvalitet života do ostvarenja njihovih punih potencijala kako bi bili poštovani i vredni članovi društva.

CILЈEVI ALIJANSE

ČLAN 2.

Cilјevi alijanse su da doprinese kratkoročno i dugoročno održivom unapređenju kvaliteta života, životnog standarda, i blagostanja osoba sa cerebralnom paralizom i onih koji o njima brinu.

Alijansa će svoje cilјeve ostvarivati samostalno, uz pomoć drugih srodnih organizacija, domaćih i međunarodnih ustanova i institucija i svih drugih koji mogu efektivno doprineti ostvarenju Vizije a u skladu sa Misijom Alijanse.

U svome delovanju, cilј je ostvariti napredak u sledećim konkretnim oblastima:

 • Stvaranje uslova za podizanje svesnosti u javnosti o cerebralnoj paralizi
 • Stvaranje uslova koji će doprineti ostvarivanju građanskih i lјudskih prava
 • Pravovremena dostupnost medicinskih i terapeutskih tretmana, rane dijagnostike i efektivnih tretmana koji pobolјšavaju stanje osoba sa cerebralnom paralizom
 • Pobolјšanje kvaliteta života osoba sa cerebralnom paralizom i onih koji brinu o njima. Pobolјšanje dostupnosti pomagalima i proizvodima, potrebnim informacijama i podršci koja je potrebna osobama sa cerebralnom paralizom.
 • Edukacija osoba sa cerebralnom paralizom i prevazilaženje barijera koje se tokom edukacije pojavlјuju.
 • Uklјučivanje osoba sa cerebralnom paralizom u društvene tokove u skladu sa njihovim maksimalnim potencijalom.

AKTIVNOSTI

ČLAN 3.

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Alijanse naročito radi na:

 • Saradnji:
  • Saradnji sa bolnicama, klinikama i drugim ustanovama koje se bave pružanjem medicinskih usluga od koristi osobama sa cerebralnom paralizom u zemlјi i inostranstvu u skladu sa zakonom
  • Saradnji sa ustanovama, institutima, fakultetima i drugim stručnim i obrazovnim institucijama 
  • Saradnji sa drugim udruženjima i organizacijama koje u okviru svojih programa imaju aktivnosti koje se direktno ili indirektno odnose na potrebe osoba sa cerebralnom paralizom.
  • Saradnji sa državnim organima, lokalnom samoupravom, javnim preduzećima, ustanovama, udruženjima i drugim organizacijama
  • Saradnji sa štampanim i elektronskim medijima, medijskim kućama i medijskim udruženjima
  • Saradnji sa organizacijama u sistemu Evropske unije, Ujedinjenih Nacija i drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
 • Kreiranju inovacija, tehnologija i znanja koje mogu da doprinesu unapređenju životnog standarda i povećanju blagostanja osoba sa cerebralnom paralizom i njihovih familija, kroz kreiranje novih poslova ili pomoći pri zapošlјavanju.
 • Difuziji inovacija, tehnologija i znanja koje mogu da doprinesu povećanju porodičnih prihoda, unapređenju životnog standarda, povećanju blagostanja i zaštiti zdravlјa.
  • Radi na informisanju zainteresovanih subjekata putem obaveštenja za javnost, proglasa, konferencije za novinare, štampanog materijala, brošura, radio, televizija, interneta, postera i govora 
  • Prezentacija i promocija uspešnih metoda pobolјšanja života osoba sa cerebralnom paralizom.
  • Promociji nauke, sporta, inovacija, napredne prakse i ostalih aktivnosti vezanih za unapređenje kvaliteta života osoba sa cerebralnom paralizom i onih koji brinu o njima.
  • Organizovanja sistema razmene informacija, organizaciji savetovanja, grupnih predavanja, treninga, edukacije ,,licem u lice“ grupnih treninga i edukacije putem elektronske komunikacije.
  • Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama organizuje, konferencije, simpozijume, kongrese, savetovanja, seminare, tribine i druge domaće i međunarodne skupove.
  • Publikovanje stručnih radova, materijala i knjiga koje se odnose na ovu tematiku u skladu sa zakonskim propisima i standardima koje se odnose na ovu oblast.
  • Informisanju javnosti o cerebralnoj paralizi
  • Organizaciji i edukaciji zainteresovanih strana za rad na projektima iz domena obrazovanja, održivog razvoja i zaštite osoba sa cerebralnom paralizom, u skladu sa zakonom i cilјevima Alijanse.
  • Razvoju preduzetničkih i kulturnih mogućnosti za osobe sa cerebralnom paralizom
 • Osposoblјavanju zainteresovanih strana u cilјu ostvarivanja misije Alijanse
  • Promociju uverenja i kulture koja pozitivno utiču na okruženje i doprinose unapređenju kvaliteta života i blagostanja građana koji su direktno i/ili indirektno pogođeni problematikom koja se odnosi na cerebralnu paralizu.
  • Pružanje pomoći u stručnom i praktičnom osposoblјavanju medicinskih radnika i lekara za pružanje najkvalitetnijih tretmana osobama sa cerebralnom paralizom
  • Učešće u programima neformalnom obrazovanju dece i mladih kroz organizovanje i mladima prilagođenih obrazovnih aktivnosti koje nisu predviđene sistemom formalnog obrazovanja, zasnovanih na potrebama i interesovanjima mladih, principima dobrovolјnog i aktivnog učešća mladih u procesu učenja i promociji pozitivnih vrednosti i korisnih uverenja, kroz koje mladi stiču kompetencije neophodne za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i bolјu zapošlјivost u skladu sa realnim kapacitetima i u skladu sa zakonom i propisima.
  • Pomoć u pružanju konsultantskih usluga zainteresovanim stranama u zemlјi i inostranstvu u skladu sa cilјevima i zakonom.
  • Pruža doprinos u razumevanju sistema i podsistema u kome žive i rade sve zainteresovane strane i njegovom vezom sa okolinom. 
 • Podršci organizovanju zainteresovanih strana
  • Pružanju podrške formalnom i neformalnom udruživanju klubova i grupa koje se direktno ili indirektno bave problemima osoba sa cerebralnom paralizom
  • Pomaže udruženjima i osobama sa cerebralnom paralizom oko organizovanijeg nastupa i ostvarivanja svojih prava u odnosu na državne i druge organe i organizacije u skladu sa zakonom
  • Pruža podršku deci i mladima sa cerebralnom paralizom u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit.
  • Radi na jačanju međuregionalne i međudržavne saradnje i promociji zajedničkih interesa.
  • Radi na unapređenju položaja članova društva i stvaranju povolјnijeg okruženja za život i rad svih članova zajednice
 • Radi na pobolјšanju i unapređivanju položaja dece, mladih, odraslih i starih. 
  • Radi na promociji članova, Misiji Alijanse (dece, mladih i odraslih) lokalne zajednice i društva u celini
  • Učestvuje u pokretanju razvojnih inicijativa i implementaciji humanitarnih, razvojnih i obrazovnih projekata i projekata u zemlјi i inostranstvu 
  • Radi na stvaranju uglednih modela preko kojih je moguće primerom da se doprinese ostvarenju cilјeva i misije Alijanse
 • U kontinuitetu radi na izgradnji kapaciteta Alijanse
  • U kontinuitetu radi na razvoju kapaciteta Alijansa putem unapređenju znanja, veština i stavova svojih zaposlenih, redovnih članova, članova saradnika, pomažućih članova i korisnika usluga u skladu sa zakonom.
  • U kontinuitetu radi na pripremanju i iznalaženju mogućnosti u okruženju a u cilјu ostvarenja misije Alijanse
  • U kontinuitetu radi na razumevanju sistema i podsistema u sistemu u kome udruženje radi i praćenju promena u njemu, kao i na sagledavanju uzročno posledičnih veza i njihovih interakcija, a sve u cilјu izbora adekvatnih stavova, mera i aktivnosti koje će u postojećoj realnosti voditi ostvarenju cilјeva i misije Alijanse.
  • Sprovodi kontinuiranu edukaciju zaposlenih, saradnika i članova, učešćem na seminarima, savetovanjima, treninzima u organizaciji domaćih i međunarodnih organizacija kao i nabavkom stručne i naučne literature
  • Razmeni dobre prakse u unapređenju životnog standarda sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama
  • Prikuplјa i obrađuje informacije u zemlјi i inostranstvu od značaja za ostvarivanje cilјeva Alijanse kroz, organizaciju i učešće na sastancima, intervjuima, javnim diskusijama, elektronskim konferencijama, telefonskom komunikacijom, fokusiranom grupnom diskusijom, istraživanjima i analizama, kontaktima sa dobavlјačima, prisustvovanjem na domaćim i međunarodnim skupovima i posetama sajmova, prodajnih mesta, kupaca, dobavlјača i drugih organizacija u zemlјi i inostranstvu, u skladu sa zakonom.
  • Istraživanju novih mogućnosti za saradnju sa svim zainteresovanim stranama u zemlјi i inostranstvu u skladu sa zakonom i cilјevima Alijanse.
  • Posećuje ili učestvuje u radu konferencija, kongresa, simpozijuma, seminara, savetovanja, stručnih skupova, tribina, i drugih domaćih i međunarodnih skupova.
  • Učestvuje na projektima koji se sprovode od strane druge srodne organizacije u zemlјi i inostranstvu
  • Uklјučuje se u radu drugih i relevantnih nacionalnih i međunarodnih organizacija
  • Ulaže u obuku i u potpunosti poštuje relevantne kodekse ponašanja za ovu oblast, što je obaveza svih svojih zaposlenih i članova i saradnika. 
 • Proizvodi i publikuje multimedijalni sadržaj kojim se promoviše, edukuje, podiže svesnost u javnosti ili na drugi način doprinosi ostvarenju Vizije i Misije Alijanse, a naročito:
  • Postavlјa sadržaje na internet
  • Proizvodi audio video materijal
  • Proizvodi pisani materijal i objavlјuje ga u štampanom i elektronskom obliku
  • Prikuplјa i promoviše video zapise, fotografije i sve oblile grafičkih elemenata koji se mogu upotrebiti u ostvarivanju cilјeva Alijanse
  • Organizuje, sprovodi, koordinira i proizvodi medijske kampanje.
  • Upravlјa i sprovodi marketinške aktivnostima kao što su marketinške strategije i taktike, oglašavanje, i lobiranje.

NAZIV I SEDIŠTE

ČLAN 4.

Pun naziv Alijanse je: Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu

Naziv Alijanse na engleskom jeziku: Regional Cerebral Palsy Alliance

Alijansa ima sedište u ul. Palmotićeva br. 21, 11 000 Beograd.

Alijansa svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije, teritoriji Zapadnog Balkana i šire.

Alijansa može formirati regionalne kancelarije, sekcije, klubove, ogranke ali oni neće imati status pravnog lica. Odluku o njihovom formiranju donosi Upravni odbor.

ČLANOVI

ČLAN 5.

Alijansa ima redovne i počasne članove.

Svi članovi imaju pravo da:

 • Ravnopravno, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika učestvuju u ostvarivanju cilјeva Alijanse;
 • neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Alijanse;
 • neposredno ili preko svojih predstavnika biraju i bude birani u organe Alijanse;

Svaki član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju vizije, misije i cilјeva Alijanse;
 • poštuje sva akta Alijanse
 • u skladu sa svojim mogućnostima doprinosi unapređenju rada Alijanse
 • u javnim nastupima čuva lično dostojanstvo, dostojanstvo Alijanse i svoje profesije
 • učestvuje, u skladu sa svojim interesovanjem, u aktivnostima Alijanse
 • poštuje kodekse ponašanja koji su propisani internim pravilnicima, u skladu sa Statutom i zakonom
 • obavlјa druge poslove koje mu poveri Skupština, Predsednik ili Upravni odbor.

Članstvo je slobodno za sva fizička i pravna lica koja prihvate pristupnicu koja se nalazi na sajtu Alijanse a koja je odobrena od strane Upravnog odbora Alijanse.

Pravna lica mogu postati članovi i počasni članovi na pismeni zahtev upućen Upravnom odboru. Upravni odbor je dužan da donese odluku po ovom zahtevu i o tome obavesti članove Alijanse.

POSTUPAK UČLANJENJA

Član treba se registruje na sajtu Alijanse www.cerebralnaparaliza.com i da prilikom registracije prihvati pristupnicu elektronskim putem.

Ukoliko pravno lice postaje član na pismeni zahtev, ono popunjava pristupnicu čiju je formu odobrio Upravni odbor i koja je dostupna na sajtu Alijanse www.cerebralnaparaliza.com u vidu formulara.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju koju uputi na adresu elektronske pošte Alijanse Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Članstvo u Alijansi može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi Statuta Alijanse ili narušavanja ugleda Alijanse.

Svaki član koji samostalno istupi iz Alijanse ponovo može postati član Alijanse.

Član može biti trajno isklјučen iz Alijanse odlukom Upravnog odbora ukoliko:

 • na bilo koji način ugrožava prava i slobode osoba sa cerebralnom paralizom ili osoba kaje su u vezi sa njima ili se neposredno brinu o njima.
 • ne poštuje odredbe ovog Statuta ili drugog akta Skupštine Alijanse, Upravnog odbora ili bilo kog drugog organa
 • narušava ugled Alijanse

Odluku o isklјučenju člana donosi Upravni odbor.

POČASNI ČLANOVI

ČLAN 6.

Alijansa može imati počasne članove, domaće i strane državlјane, organizacije, ustanove i institucije. Počasni član Alijanse je član koji je posebnim doprinosom unapredio rad Alijanse ili je dao značajan društveni doprinos vezan za unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom.

Počasni članovi se biraju na predlog bilo kojeg člana Alijanse a izbor vrši i verifikuje status Upravni odbor Alijanse.

Počasni članovi imaju ista prava kao i članovi.

ORGANI UPRAVLЈANJA

ČLAN 7.

Članovi upravlјaju Alijansom neposredno u okviru Skupštine Alijanse.

Organi upravlјanja Alijanse su Skupština, Upravni odbor, i Predsednik.

Alijansu zastupa Predsednik.

Alijansi pomažu u radu Programski savet i Menadžer projekta ali ne upravlјaju Alijansom.

SKUPŠTINA

ČLAN 8.

Skupština je najviši organ Alijanse. Skupštinu Alijanse čine svi njeni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Za odlučivanje je potrebno učešće više od 50% članova.

Članovi mogu ovlastiti druge članove da odlučuju u njihovo ime ukoliko nisu u mogućnosti da uzmu učešće u radu Skupštine. Ovlašćenje se daje lično u pisanoj formi.

Sednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme ili na sednici i to samo ako je neophodna rasprava. U principu, zasedanja se odvijaju samo glasanjem putem Sajta Alijanse (referendumom članova), bez rasprave, na osnovu predloga odluke i obrazloženja.

Pristup delu sajta sa koje je moguće učešće u radu Skupštine dostupan je svim članovima i samo članovima.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na pismeni zahtev najmanje jedne trećine članova. Inicijativa se podnosi predsedniku Skupštine u pisanom obliku.

Skupština:

 • imenuje i razrešava članove Upravnog odbora sa dvotrećinskom većinom
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta dvotrećinskom većinom;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • Razmatra i usvaja finansijski plan i godišnji izveštaj
 • Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Alijanse sa dvotrećinskom većinom.

Odluku o načinu održavanja sednica Skupštine donosi Predsednik skupštine Alijanse. Sednicama predsedava predsednik Skupštine Alijanse.

UPRAVNI ODBOR

ČLAN 9.

Upravni odbor ima najmanje tri člana.

Upravni odbor je izvršni organ Alijanse.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i članovi mogu imati više uzastopnih mandata.

Predsednik saziva sednicu Upravnog odbora slanjem obaveštenja. Obaveštenje se šalјe svim članovima Upravnog odbora putem elektronske pošte najkasnije 30 (trideset) dana pre zakazanog datuma sednice.
Sednice Upravnog odbora će se održavati u sedištu Alijanse, ili na nekom drugim mestu ukoliko se nijedan član Upravnog odbora tome ne protivi.

Sednice upravnog odbora se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Upravni odbor:

 • Donosi plan i program rada Alijanse
 • Rukovodi radom Alijanse i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva Alijanse
 • Organizuje redovno obavlјanje delatnosti Alijanse
 • Bira Predsednika Alijanse
 • Potvrđuje izbor novih članova upravnog odbora i prekid mandata postojećih
 • Odlučuje o formiranju posebnih odbora i komisija
 • Donosi pravilnik o članstvu
 • Donosi etički kodeks Alijanse i druga akta Alijanse ukoliko smatra da je to potrebno
 • Donosi finansijske odluke u skladu sa odlukama Skupštine i Statutom
 • Predlaže Skupštini izmene i dopune Statuta
 • Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Alijanse za taj postupak
 • Podnosi Skupštini izveštaj o radu i finansijski izveštaj na usvajanje
 • Odlučuje o udruživanju u saveze i druge alijanse u zemlјi i inostranstvu
 • Odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Alijanse
 • Odlučuje o dopunama statuta kojim se ne zadire u stečena prava ili uspostavlјaju dodatne obaveze postojećim članovima
 • Menja Statut pod uslovom da Alijansa nema ni jednog člana

Članovi Upravnog odbora dužni su da čuvaju u tajnosti informacije, koje su označene od strane Upravnog odbora kao poverlјive, kao i sve druge informacije koje zbog svoje prirode nisu namenjene objavlјivanju.

Kvorum za rad Upravnog odbora je većina ukupnog broja članova Upravnog odbora. Lično prisutni članovi i članovi koji su glasali nekim drugim sredstvom komunikacije kojim je obezbeđeno praćenje sednice se smatraju prisutnima.

Svaki član Upravno odbora ima jedan glas, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, u slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsedavajućeg sednicom.

Članovi Upravnog odbora mogu podneti ostavku na svoju funkciju u bilo kom trenutku slanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru. Nјihovo članstvo u Upravnom odboru prestaje čim se obaveštenje dostavi najmanje jednom članu Upravnog odbora. Članstvo u Upravnom odboru automatski prestaje gubitkom statusa člana Alijanse. Upravni odbor može kooptacijom izbrati nedostajućeg člana, čiji mandat traje do naredne sednice Skupštine Alijanse, s tim da se na taj način može izabrati najviše 1 član Upravnog odbora.

PREDSEDNIK

ČLAN 10.

Alijansa ima Predsednika koji je ujedno i predsednik Skupštine.

Upravni odbor bira Predsednika iz redova članova Upravnog odbora.

Mandat Predsednika traje tri godine. Jednom imenovani Predsednik ostaje na toj funkciji do isteka mandata, prestanka članstva u Alijansi ili dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Predsednik predsedava sednicama Upravnog odbora i odlučuje o pitanjima koja su mu poverena odlukom Upravnog odbora.

Predsednik podnosi izveštaj Skupštini o aktivnostima Upravnog odbora za prethodni period.

Upravni odbor može razrešiti Predsednika, uz obrazloženje ili na njegov lični zahtev. Predsednik za obavlјanje svoje funkcije može da prima naknadu ako Upravni odbor tako odluči.

Predsednik skupštine zastupa i predstavlјa Alijansu u javnim nastupima. Predsednik Skupštine saziva Skupštinu, odlučuje o vremenu i načinu održavanja sednica Skupštine, dnevnom redu i vodi sastanke Skupštine.

Predsednik organizuje i vodi Alijansu u skladu sa zakonom i Statutom, sprovodi odluke upravnog odbora, zastupa Alijansu i zaklјučuje ugovore iz svoje nadležnosti i odgovoran je za ekonomsko i finansijsko poslovanje i zakonitost rada Alijanse. Predlaže donošenje odluka iz delokruga Skupštine Alijanse. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Alijansi u skladu sa zakonom.

Predsednik može posebnim punomoćjem određene poslove iz svoje nadležnosti preneti na druge članove ili zaposlene u Alijansi.

Predsednik zastupa Alijansu, a u njegovom odsustvu on imenuje člana Upravnog odbora koji ga menja.

MENADŽER PROJEKTA

ČLAN 11.

Menadžer projekta upravlјa određenim projektom koji mu poveri Upravni odbor. Menadžera projekta predlaže i razrešava Upravni odbor. Menadžer projekta može da bude biran iz redova osoblјa, članova ili može da bude izabran na konkursu.

Menadžer projekta donosi odluke iz svog delokruga i odgovoran je za ekonomsko i finansijsko poslovanje i zakonitost rada na projektu koji mu je poveren. Menadžer projekta je dužan da vrati sredstva ukoliko se utvrdi da dobijena sredstva nisu korišćena za realizaciju odobrenih programa. Upravni odbor je zadužen za pokretanje postupaka za naknadu štete koje su nastale grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje. Mandat menadžera projekta se završava sa završetkom projekta ili na osnovu odluke Upravnog odbora.

PROGRAMSKI SAVET

ČLAN 12.

Programski savet učestvuju u utvrđivanju kratkoročnog i dugoročnog programa rada Alijanse.

Članovi programskog saveta su profesionalci čije je članstvo verifikovano od strane Upravnog odbora, koji mogu ali ne moraju biti članovi Skupštine Alijanse.

Programski savet daje sugestije i mišlјenje o strateškim pravcima rada Alijanse. Prema potrebi predlaže Upravnom odboru programe i projekte koji će se implementirati u okviru rada Alijanse. Takođe, članovi Programskog saveta mogu biti angažovani na implementaciji odobrenih projekata o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Mandat člana programskog saveta nije vremenski ograničen.

JAVNOST U RADU

ČLAN. 13.

Rad Alijanse je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Alijanse, neposredno ili putem internih publikacija, elektronskom komunikacijom, odnosno putem saopštenja za javnost.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Alijanse podnose se članovima na sednici skupštine Alijanse.

SARADNJA

ČLAN. 14.

Radi ostvarenja svojih cilјeva Alijansa uspostavlјa kontakte i sarađuje sa drugim humanitarnim, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim ustanovama, institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlјi i inostranstvu. Alijansa može da se udružuje u saveze i međunarodne organizacije, o čemu odlučuje Upravni odbor.

PRIKUPLЈANJE SREDSTAVA

ČLAN. 15.

Alijansa prikuplјa sredstva od članarine, dobrovolјnih priloga, donacija, poklona (u novcu i naturi), finansijskih subvencija, ostavina, zakupnine, dividendi, konkurisanjem kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, a u skladu sa zakonom.

PRESTANAK RADA

ČLAN. 16.

Alijansa prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje cilјeva Alijansa, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Alijanse preneće se na drugo neprofitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih cilјeva. Odluku o tome donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

PEČAT

ČLAN. 17.

Alijansa ima pečat kružnog oblika, prečnika 52mm na kojem je kružnim ispisom napisano:

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu.
U sredini pečata nalazi se znak Alijanse.

Znak je stilizovana presavijena traka zelene boje.

STUPANJE NA SNAGU

ČLAN. 18.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Alijanse, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.