Izaberite vaš jezik

Dečije šake umočene i obojene u razne boje

Od rane refleksne aktivnosti do lokomocije i finih manipulativnih veština

Od pokreta koji postoje intrauterino (pre rođenja), preko pokreta na rođenju pa sve do pokreta odrasle osobe, čovekova pokretljivost prolazi različite faze preobražavanja koje vode uspostavljanju složene, diferencirane, integrisane i koordinisane celine čovekovog motiliteta, u kome svakako veoma značajno i veoma specifično mesto zauzimaju motorne funkcije ruke i šake. Rađajući se sa uspostavljenim vitalnim funkcijama, odbrambenim reakcijama, začetkom posturalnih reakcija i sposobnošću da komunicira sa okolinom preko kože (eksteroceptora), usta i proprioceptora, dete je opremljeno refleksnom aktivnošću i ta rana refleksna aktivnost se menja tako da se kroz te promene uspostavljaju raznovrsniji, svrsishodniji i složeniji oblici pokretljivosti, koji su usmereni na uspostavljanje lokomocije i fine koordinacije šake neophodne za složene manipulativne veštine.

Razvoj posturalnih reakcija, pojava segmentalnih pokreta na distalnim delovma

Normalni posturalni tonus je dovoljno visok za odupiranje sili zemljine teže, a dovoljno nizak da omogući lako pokretanje na čemu se zasniva pokret. Položaj i pokret su u sadejstvu i ne mogu se razdvojiti. Promene položaja su deo pokreta, a pokret je promena položaja. Razvijanje posturalnih reakcija obezbeđuje bebi stabilnu osnovu, tako da beba može da održi položaj svog tela nasuprot sili zemljine teže; istovremeno, sa razvojem posturalnih reakcija (odupiranje, uspravljanje, ravnoteža) totalni obrasci položaja i pokreta se modifikuju, pojavljuju se izolovani segmentalni pokreti, najpre na proksimalnim segmentima ekstremiteta, a kasnije i na distalnim segmentima. Osnovni pravci razvoja su cefalo-kaudalni i proksimalno-distalni.

Šaka: funkcija postaturalne kontrole i funkcija eksploracije

Stabilnost glave, vrata i trupa u prostoru stvara uslove da beba preko vidnih i akustičnih mehanizama počne fiksirati i pratiti izvor stimulacije, a zatim i pružati ruke prema izvoru stimulacije. Razvojem posturalne aktivnosti, šaka je sve manje dominantno organ za sticanje posturalne kontrole - paralelno sa razvojem pokreta na distalnim segmentima, šaka postaje organ za eksploraciju (eksplorativna funkcija šake – istraživanje okoline) što omogućava sticanje šireg dijapazona senzomotornih iskustava (oblik, veličina predmeta).

Elementi psihomotornog razvoja: dodir, pokret, hvatanje, percepcija

Dodir, a zatim pokret, predstavljaju prve načine komunikacije sa sredinom koja okružuje novorođenče.U procesu psihomotornog razvoja pokret prolazi kroz različite faze, od faze nekoordinisanih do faze voljnih koordinisanih pokreta, zavisno od stepena motornog razvoja i senzitivne facilitacije. Ponavljanjem pokreta dete nauči da ga kontroliše, pa je način na koji ga izvodi sve skladniji. Praćenjem, imitiranjem, izvršavanjem naloga, izgovaranjem reči, dete se razvija motorno, intelektualno, emotivno i socijalno.

Psihomotorni razvoj odojčeta i deteta u prvoj, drugoj i trećoj godini pratimo i kroz etape razvoja hvatanja i percepcije. Za ove dve psihomotorne funkcije, u okviru Minhenske funkcionalne razvojne dijagnostike (MFRD), koja predstavlja jedan kompletan dijagnostički sistem za procenu i praćenje psihomotornog razvoja, postoje dve nezavisne skale za procenjivanje nivoa razvoja u ovim oblastima.

Razvoj funkcije hvatanja

U razvoju funkcije hvatanja postoji određeni razvojni sled koji je potrebno pratiti kako kada se radi o proceni nivoa razvoja ove funkcije, tako i u pogledu facilitacije ili terapije. Posmatrajući hvatanje, pored razvojnih zakonitosti koje postoje i za druge motorne funkcije, pre svega zakonitosti cefalo-kaudalnog i zakonitosti proksimo-distalnog pravca razvoja, u razvoju ove funkcije od refleksnog hvatanja novorođenčeta do hvata „kleštima“ deteta od godinu dana, uočavaju se i principi razvoja od globalnog ka diferenciranom i od stereotipnog do raznovrsnog, s tim što je u pogledu funkcije hvatanja, da bi ova funkcija ostvarila svoju osnovnu svrhu, a to je rukovanje brojnim, raznovrsnim, složenim predmetima koji čoveka okružuju i koje on stvara, možda očiglednije nego u drugim funkcijama, prisutno preplitanje motornih, senzomotornih i psiholoških komponenata koje moraju biti odgovarajuće prisutne da bi se kompletan razvojni sled funkcije mogao uspostavljati.

 

Novorođenče
 • Obrazac totalne fleksije.
 • Refleks hvatanja šake (palmarni grasp refleks).
1. mesec
 • Nekoliko sekundi drži glavu u središnjoj liniji da bi fiksiralo majku.
 • Šake su još uvek najčešće zatvorene
2. mesec
 • Interesovanje za predmet prate živahni pokreti pri čemu šake duže ostaju otvorene.
 • Refleks hvatanja (grasp rcfleks) slabi što je rezultat reakcija uspravljanja.
3. mesec
 • Javlja se taktilni hvat (taktilni grasp)
 • Igra se šakama ispred lica, posmatra ih (horizontalna addukcija)
 • Uspostavljen simetrični oslonac na lakat
4. mesec
 • Dostiže medijalnu liniju.
 • Pojavljuju se simetrični pokreti fleksije i ekstenzije u različitoj amplitudi. 
 • Povremeno izvodi pro-supinaciju.
 • Ponuđenu igračku hvata u obrascu semifleksije sa pronacijom podlakta.
 • Hvat je palmarni, ulnarni; početak voljnog.
5. mesec
 • Hvat je palmarno medijalni. Premešta igračku iz ruke u ruku ispitujući je.
 • Uspostavlja koordinaciju oko-ruka.
6. mesec
 • U pronaciji jaka reakcija uspravljanja trupa, oslonac samo na ekstendiranu ruku, otvorenu šaku i karlicu.
 • U supinaciji hvata svoja stopala i igra se njima.
 • Hvatanjem preko medijalne linije stvara se uslov za radijalno hvatanje.
7. mesec
 • Hvat je još uvek palmarni, ali se naznačava funkcija palca, bez opozicije.
 • Dominira radijalna strana.
8. mesec
 • Naslućuje se opozicija palca, sve više hvata prstima a ne dlanom.
 • Savladava hvatanje obema šakama. Ovo je početak stvaranja šeme tela i označava početak zajedničkog rada obe hemisfere.
9. mesec 
 • Voljno otvara šaku, razvija se igra bacanja.
 • Prati predmete koje baca i nastoji ponovo da dođe do njih, počinje da shvata prostorni odnos između napolje i unutra.
10. mesec
 • Indeks kažiprst (kažiprst koristi za komunikaciju, pokazivanje, traženje, odbijanje).
 • Razvija se pincetni hvat.
11. mesec
 • Sitne predmete hvata između palca i flektiranog kažiprsta.
12. mesec
 • Prvi put voljno daje igračku.
 • Ruka se prilagođava obliku i veličini predmeta.
13-15 meseci
 • Veći predmet vadi iz kutije i ponovo vraća, manji predmet samo pokazuje kažiprstom.
 • Olovku drži palmarnim hvatom i oponaša šaranje.
 • Slaže dve kocke u vertikalni niz.

 16-20 meseci

 • Vadi i ponovo stavlja u kutiju 8-10 većih predmeta. Sitne predmete ne vadi, već prevrće posudu. Gradi toranj od tri kocke. Lista knjigu ali po nekoliko strana odjednom.
 • Predmete okruglog oblika ubacuje u odgovarajući otvor. Počinje da se hrani kašičicom.
20-24 meseci
 • Pronalazi u gomili traženu igračku, spaja predmete po obliku ili boji.
 • Ređa šest kocki u vertikalni niz i dve kocke u horizontalni niz. Olovku drži jagodicom palca i distalnim interfalangijalnim zglobovima kažiprsta i srednjeg prsta. Kružno šara i oponaša vertikalnu liniju.
 • Stranice knjige lista pojedinačno
25-29 meseci
 • Ređa 8 kocki u vertikalu. Slaže 3-4 kocke u horizontalni niz. Pokretima pro-supincije navija igračku.
30-36 meseci
 • Igra se olovkom i papirom, povlači horizontalne i vertikalne linije, ume da precrta krug.
 • Loptu, kocku, trougao ubacuje u odgovarajući otvor.
 • Slaže 10 kocki u vertikalu, vešto koristi kašiku i pokušava da koristi viljušku.

Članak je preuzet iz knjige: Tretman poremećaja psihomotornog razvoja. Cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima. 
Specijalna bolnice za cerebralnu i razvojnu neurologiju je kao izdavač dala dozvolu za objavljivanje članka, na čemu se ovom prilikom zahvaljujemo. Cilj objavivanja serijala iz ove knjige je da se sadržaj učini dostupnim onima kojima je i prvenstveno namenjen, na savremen i praktičan način i nema nikakav komercijalni efekat.

Autor: