Izaberite vaš jezik

GARAŽE I JAVNA PARKIRALIŠTA

U javnim garažama i na parkiralištima nalaze se označena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (sa nalepnicom).

Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na 3 sata besplatnog parkiranja u svim garažama i na parkiralištima JKP „Parking servis”, na posebno obeleženim mestima za ovu kategoriju vozača. Posle isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom satu.

Na parkiralištu „Ada Ciganlija” na kojem se parkiranje plaća jednokratno, parkiranje invalidskih vozila je besplatno, dok je na parkiralištu „VMA” parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prvih 8 časova.

ULIČNA (OPŠTA) PARKIRALIŠTA

Opšta parkirališta, koja su u sistemu kontrole i naplate parkiranja, imaju posebno označena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Na takvim parkiralištima korisnici sa invalidskim nalepnicama uslugu parkiranja mogu koristiti besplatno i neograničeno. Ova mesta obeležena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

U zoniranom delu grada za vozila osoba sa invaliditetom obeleženo je oko 400 opštih i oko 200 posebnih parking mesta. Na opštim parkiralištima van zonskog sistema obezbeđeno je 14 opštih parking mesta za osobe sa posebnim potrebama.

Osobi sa invaliditetom mogu se izdati najviše dve povlašćene karte za parkiranje i to jedna po osnovu invaliditeta – invalidska parking karta (IPK) i druga, kao stanaru određene zone – povlašćena parking karta (PPK). Osobe sa invaliditetom, koje ne žive u zonama, mogu dobiti samo invalidsku parking kartu po osnovu invaliditeta.

USLOVI ZA IZDAVANJE IPK

JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu nalaza nadležnog organa o stepenu telesnog oštećenja (70 % i više invaliditeta) i Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima za tekuću godinu.

IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu i preuzima se u „Parking servis”-u u Takovskoj br. 31, Kraljice Marije br. 7 ili u Mileševskoj br. 51, a uz potrebnu dokumentaciju:

 • Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu
 • Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm
 • Saobraćajna dozvola
 • Lična karta

POSTUPAK ZA DOBIJANJE REŠENJA SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

 1. Zahtev (na šalteru u Sekretarijata ili Saveza) 
  • Obrazac BR.1 (za lice koje pravo ostvaruju prvi put)
  • Obrazac BR.2 (za lica koja su ostvarila pravo u predhodnoj godini)
 2. Lična karta - OSI / nosioca prava 
  • - Prijava prebivališta (samo za maloletna lica)
 3. Dokaz o telesnom oštećenju donjih ekstremiteta (dostavlja se samo uz Obrazac BR.1):
  • Rešenje ili potvrda o visini telesnog oštećenja RFPIO za tekuću kalednarsku godinu
 4. Saobraćajna dozvola sa BG registarskim oznakama
  • Ugovor o lizingu (samo ako su kupljena po tom osnovu)
 5. Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice nosioca prava (Pravilnik predviđa da to mogu biti - otac, majka, dete osobe sa invaliditetom ili supružnik):
  • lična karta člana uže porodice (moraju biti na istoj adresi)
  • izvod iz matične knjige rođenih za člana porodice – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom
  • izvod iz matične knjige venčanih za člana porodice- za supružnika (sa hologramom)

NAPOMENA: Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45 izdaje rešenja samo ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova. Više informacija možete dobiti na broj telefona 011/330-90-92 ili na sajtu Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda