Izaberite vaš jezik

Postupak refundacije pdv-a prilikom uvoza automobila plaćenog prilikom uvoza motornih vozila od strane osobe sa invaliditetom.

Na osnovu člana 12. stav1. tačka 4. Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju ce ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na osobađanje od plaćanja uvoznih dažbina(,,Sl. glasnik RS ”, br. 48/10, 74/11, 63/13 i 8/17) osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu putničkog automobila ili drugog motornog vozila konstruisanog prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. Broja 8702 Carinske tarife), uključujući ,, karavan” i ,, kombi” vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu radi zapošljavanja, obrazovanja ili poboljšanja društvenog položaja.

Pravo na refundaciju PDV-a imaju:

  • Lica sa telesnim oštećenjem od 100% po jednom osnovu
  • Roditelji i staratelji deteta sa telesnim oštećenjem od 100% o kome roditelj, odnosno staratelj neposredno brin
  • Vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 100% telesnog oštećenja

Postupak ostvarivanja prava: Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, treba dostaviti:

  1. Zahtev za refundaciju PDV-a (na propisanom obrascu)
  2. Primerak potvrde MRSP koji je overila carinarnica da je PDV plaćen
  3. Jedinstvenu carinsku deklaracija (JCI) overenu od nadležne carine
  4. Fotokopiju lične karte
  5. Ovlašćenje/potvrda nadležnog organa* Potvrda nadležnog organa je ovlašćenje overeno u opštini ili Sudu ili potvrda nadležnog Centra za socijalni rad ukoliko je reč o višestruko ometenom detetu u otvorenoj zaštiti

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda