Izaberite vaš jezik

Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda osobama sa invaliditetom sa dijagnozama (cerebralna paraliza, dečija paraliza, plegije, mišićna distrofija i multipla skleroza) omogući dobijanje prava na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice za besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja uz sledeću dokumentaciju, kojom dokazuju svoj status:

 • za maloletna lica:
  • fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
  • overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
 • za punoletna lica:
  • fotokopija lične karte (original na uvid);
  • original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove otpuni gubitak radne sposobnosti:
  • overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
  • overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
  • verena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića)

Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G80, G81 i G82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifri.

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda