Izaberite vaš jezik

Pravo na rezervisano parking mesto imaju osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem donjih ekstremiteta od 90 -100%.

Kao dokaz potrebna je potvrda RFPIO o stepenu telesnog oštećenja koja se izdaje na zahtev koji se podnosi RFPIO, a vrši se prema Pravilniku o utvrđivanju telesnih oštećenja. Ovu procenu vrši invalidska komisija u Dr Aleksandra Kostića 9-11 (II ulaz, broj 11). Šalter sala je otvorena za građane od 8 do 15 časova svakog radnog dana.

Postupak za ostvarenje prava na rezervisano parking mesto u Beogradu se pokreće podnošenjem pismenog zahteva sa pratećom dokumentacijom na šalteru pisarnice Sekretarijata za socijalnu zaštitu u ulici 27. marta broj 43-45. Po dobijanju rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdatog za tekuću godinu, kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, na šalteru pisarnice Sekretarijata za saobraćaj u ulici 27. marta broj 43-45 podnosi se pismeni zahtev za rezervaciju parking mesta, uz dostavljanje sledeće dokumentacije:

Ako lice sa invaliditetom sam upravlja vozilom - rezervacija na adresi stanovanja

Za lica sa invaliditetom koja sama upravljaju vozilom i podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu - Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija)
 3. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Ako lice sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi zaposlenja

Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za 2016. godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Radnu knjižicu (fotokopija)
 3. Potvrdu, da je pravno lice kod koga je invalid zaposlen, vlasnik ili zakupac poslovnog prostora na navedenoj adresi
 4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Za vozila pratioca lica sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja

Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (fotokopija) ili potvrdu o starateljstvu (original ili overena fotokopija)
 3. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija) invalidnog lica i pratioca invalidnog lica
 4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci pratioca invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda