Izaberite vaš jezik

Cerebralna paraliza je najčešći uzrok invaliditeta kod dece i zbog toga je važno da zajedno sa svima vama obeležimo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine Rezolucijom 47/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegov cilj je promocija prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja, kao i povećanje svesti o stanju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

Oslanjajući se na dugogodišnji rad UN-a na polju invaliditeta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, usvojena 2006. godine, dodatno je poboljšala prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u sprovođenju Agende za održivi razvoj 2030. godine i drugim međunarodnim razvojnim okvirima, poput Sendajskog okvira za smanjenje rizika od katastrofa, Povelje o uključivanju osoba s invaliditetom u humanitarnu akciju, Novog urbanog programa i Akcione agende Addis Abebe o finansiranju za razvoj.

Tema 2019. godine: Promovisanje učešća osoba s invaliditetom u javnom životu i njihovog liderstva: akcija u okviru Razvojne agende do 2030

Ove godine, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (IDPD) fokusiran je na osnaživanje osoba s invaliditetom za inkluzivan, pravedan i održiv razvoj kako je predviđeno Agendom za održivi razvoj 2030. godine, koja obećava da nikoga neće ostaviti iza sebe i prepoznaje invaliditet kao glavno pitanje koje treba uzeti u obzir u sprovođenju njegovih 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs).
O invalidnosti se govori u različitim delovima SDG-a, posebno u delovima koji se odnose na obrazovanje, rast i zaposlenost, nejednakost, pristupačnost ljudskih naselja, kao i prikupljanje podataka i praćenje SDG-ova.

Strategija uključivanja osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija

Generalni sekretar Antonio Guterres pokrenuo je 11. juna 2019. Strategiju uključenosti invalida Ujedinjenih nacija u skladu sa svojim opredelenjem da Ujedinjene nacije učini inkluzivnom organizacijom za sve.

Strategija inkluzije Ujedinjenih nacija za osobe sa invaliditetom pruža osnovu za održiv i transformativni napredak na temu uključivanja invalidnosti kroz sve stubove rada Ujedinjenih nacija. Kroz Strategiju, sistem Ujedinjenih nacija iznova potvrđuje da je puna i potpuna realizacija ljudskih prava svih osoba sa invaliditetom neotuđivi, integralni i nedeljivi deo svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.