Izaberite vaš jezik

Dozvole koje se odnose na invalidna lica su trajnog karaktera. Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

  • Rešenje nadležne institucije u kojem je izražen stepen telesnog, senzorskog, mentalnog, duševnog oštećenja. Rešenje mora biti opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
  • Za maloletna lica: Kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili Opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
  • Kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom.
  • Kopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
  • Ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom potrebno je da vlasnik vozila dostavi kopiju lične karte
  • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u

NAPOMENA: Ukoliko se potrebna dokumenta dostavljaju:

PUTEM POŠTE - sve kopije dokumenta moraju biti overene u sudu ili opštini
Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu:

JP ”Putevi Srbije”
Sektor za naplatu putarine
Odsek za kontakte sa korisnicima puta
Bulevar Kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050
Beograd 22, pak 149602.

LIČNO - pored navedenog, uz kopiju overenog rešenja o stepenu invalidnosti priložiti original istog na uvid na adresu:

JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda