Sukladno odredbama članka 12. i 78. Zakona o udruženjima ("Službeni list RS", br. 51/09) i članka 7. Statuta udruge građana Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu, Osnivačka skupština udruge građana Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu, održana 15.01.2020., donosi:

STATUT REGIONALNE ALIJANSE ZA CEREBRALNU PARALIZU

VIZIJA I MISIJA ALIJANSE

ČLANAK 1.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu (u daljnjem tekstu: Alijansa) osnovana je kao nestranačka, nevladina i neprofitna udruga građana.

Vizija Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu je da djeca i odrasli s cerebralnom paralizom imaju ista prava i mogućnosti kao bilo koji drugi član društva.

Misija Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu je poboljšati kvalitetu života svih ljudi s cerebralnom paralizom i onih koji brinu o njima do ostvarenja njihovih punih potencijala kako bi bili poštovani i vrijedni članovi društva.

CILJEVI ALIJANSE

ČLANAK 2.

Ciljevi Alansa su pridonijeti kratkoročnom i dugoročnom održivom unaprjeđenju kvalitete života, životnog standarda i blagostanja osoba s cerebralnom paralizom i onih koji o njima brinu.

Alijansa će svoje ciljeve ostvarivati samostalno, uz pomoć drugih srodnih organizacija, domaćih i međunarodnih ustanova i institucija te svih drugih koji mogu učinkovito pridonijeti ostvarivanju Vizije u skladu s Misijom Alijanse.

U svom djelovanju, cilj je postići napredak u sljedećim konkretnim područjima:

 • Stvaranje uvjeta za podizanje svijesti u javnosti o cerebralnoj paralizi
 • Stvaranje uvjeta koji će doprinijeti ostvarivanju građanskih i ljudskih prava
 • Pravovremena dostupnost medicinskih i terapeutskih tretmana, rane dijagnostike i učinkovitih tretmana koji poboljšavaju stanje osoba s cerebralnom paralizom
 • Poboljšanje kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom i onih koji brinu o njima. Poboljšanje dostupnosti pomagala i proizvoda, potrebnih informacija i podrške koja je potrebna osobama s cerebralnom paralizom.
 • Edukacija osoba s cerebralnom paralizom i prevladavanje barijera koje se javljaju tijekom obrazovanja
 • Uključivanje osoba s cerebralnom paralizom u društvene tokove u skladu s njihovim maksimalnim potencijalom

AKTIVNOSTI

ČLANAK 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Alijansa posebno radi na:

 • Suradnji:
  • Suradnji sa bolnicama, klinikama i drugim ustanovama koje se bave pružanjem medicinskih usluga od koristi osobama s cerebralnom paralizom u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom
  • Suradnji sa ustanovama, institutima, fakultetima i drugim stručnim i obrazovnim institucijama
  • Suradnji sa drugim udrugama i organizacijama koje u okviru svojih programa imaju aktivnosti koje se direktno ili indirektno odnose na potrebe osoba s cerebralnom paralizom
  • Suradnji sa državnim organima, lokalnom samoupravom, javnim poduzećima, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama
  • Suradnji sa tiskanim i elektroničkim medijima, medijskim kućama i medijskim udruženjima
  • Suradnji sa organizacijama u sustavu Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
 • Kreiranju inovacija, tehnologija i znanja koje mogu doprinijeti unapređenju životnog standarda i povećanju blagostanja osoba s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji, kroz stvaranje novih radnih mjesta ili pomoć pri zapošljavanju.
 • Difuziji inovacija, tehnologija i znanja koje mogu doprinijeti povećanju obiteljskih prihoda, unapređenju životnog standarda, povećanju blagostanja i zaštiti zdravlja.
  • Radi informiranja zainteresiranih strana putem priopćenja za javnost, oglasa, konferencija za novinare, tiskanog materijala, brošura, radija, televizije, interneta, plakata i govora
  • Prezentaciji i promociji uspješnih metoda poboljšanja života osoba s cerebralnom paralizom
  • Promociji znanosti, sporta, inovacija, naprednih praksi i drugih aktivnosti vezanih uz unapređenje kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom i onih koji brinu o njima
  • Organizaciji sustava razmjene informacija, organizaciji savjetovanja, grupnih predavanja, treninga, edukacije "licem u lice", grupnih treninga i edukacije putem elektroničke komunikacije
  • Samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama organizira konferencije, simpozije, kongrese, savjetovanja, seminare, tribine i druge domaće i međunarodne skupove
  • Objavljivanju stručnih radova, materijala i knjiga koji se odnose na ovu tematiku sukladno zakonskim propisima i standardima koji se odnose na ovu oblast
  • Informiranju javnosti o cerebralnoj paralizi
  • Organizaciji i edukaciji zainteresiranih strana za rad na projektima iz područja obrazovanja, održivog razvoja i zaštite osoba s cerebralnom paralizom, sukladno zakonu i ciljevima Alijanse
  • Razvoju poduzetničkih i kulturnih mogućnosti za osobe s cerebralnom paralizom
 • Osposobljavanje zainteresiranih strana s ciljem ostvarivanja misije Alijanse
  • Promocija uvjerenja i kulture koje pozitivno utječu na okoliš i doprinose poboljšanju kvalitete života i blagostanja građana koji su izravno i/ili neizravno pogođeni problemima vezanim uz cerebralnu paralizu.
  • Pružanje stručne i praktične pomoći medicinskom osoblju i liječnicima kako bi pružili najkvalitetniju skrb osobama s cerebralnom paralizom.
  • Sudjelovanje u programima neformalnog obrazovanja djece i mladih putem organiziranja obrazovnih aktivnosti prilagođenih mladima koje nisu obuhvaćene formalnim obrazovnim sustavom, temeljenih na potrebama i interesima mladih, na načelima dobrovoljnog i aktivnog sudjelovanja mladih u procesu učenja i promociji pozitivnih vrijednosti i korisnih uvjerenja. Kroz ove aktivnosti mladi stječu kompetencije potrebne za razvoj vlastitih potencijala, aktivno sudjelovanje u društvu i bolju zapošljivost sukladno stvarnim kapacitetima i u skladu sa zakonom i propisima.
  • Pomoć u pružanju konzultantskih usluga zainteresiranim stranama kako u zemlji, tako i inozemstvu, sukladno ciljevima i zakonu.
  • Doprinos razumijevanju sustava i podsustava u kojem žive i rade sve zainteresirane strane i njihova povezanost s okolinom.
 • Podrška organiziranju zainteresiranih strana
  • Pružanje podrške formalnom i neformalnom udruživanju klubova i grupa koje se izravno ili neizravno bave problemima osoba s cerebralnom paralizom.
  • Pomoć udrugama i osobama s cerebralnom paralizom u organiziranju i ostvarivanju svojih prava u odnosu na državne i druge organe i organizacije sukladno zakonu.
  • Pružanje podrške djeci i mladima s cerebralnom paralizom u organiziranju, društvenom djelovanju, razvoju i ostvarivanju svojih potencijala u osobnom i društvenom smislu.
  • Rad na jačanju međuregionalne i međunarodne suradnje te promociji zajedničkih interesa.
  • Rad na unapređenju položaja članova društva i stvaranju povoljnijeg okruženja za život i rad svih članova zajednice.
 • Rad na poboljšanju i unapređenju položaja djece, mladih, odraslih i starijih.
  • Promocija članova, Misije Alijanse (djece, mladih i odraslih) lokalne zajednice i društva u cjelini.
  • Sudjelovanje u pokretanju razvojnih inicijativa i provedbi humanitarnih, razvojnih i obrazovnih projekata u zemlji i inozemstvu.
  • Rad na stvaranju uglednih modela putem kojih se može doprinijeti ostvarivanju ciljeva i misije Alijanse.
 • U kontinuitetu radi na izgradnji kapaciteta Alijanse
  • U kontinuitetu radi na razvoju kapaciteta Alijanse putem unapređenja znanja, vještina i stavova svojih zaposlenika, redovnih članova, članova suradnika, pomažućih članova i korisnika usluga sukladno zakonu.
  • U kontinuitetu radi na pripremi i pronalaženju mogućnosti u okruženju s ciljem ostvarivanja misije Alijanse.
  • U kontinuitetu radi na razumijevanju sustava i podsustava u kojem udruga djeluje, praćenju promjena u njemu te sagledavanju uzročno-posljedičnih veza i njihovih interakcija, s ciljem odabira odgovarajućih stavova, mjera i aktivnosti koje će u postojećoj stvarnosti voditi ostvarivanju ciljeva i misije Alijanse.
  • Provodi kontinuiranu edukaciju zaposlenika, suradnika i članova, sudjelovanjem na seminarima, konferencijama, treninzima koje organiziraju domaće i međunarodne organizacije, kao i nabavkom stručne i znanstvene literature.
  • Razmjenjuje dobre prakse u unapređenju životnog standarda s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama.
  • Prikuplja i analizira informacije u zemlji i inozemstvu koje su relevantne za ostvarivanje ciljeva Alijanse kroz organizaciju sastanaka, intervjuiranje, javne rasprave, elektroničke konferencije, telefonsku komunikaciju, fokusne grupe, istraživanja i analize te kontakte s dobavljačima, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima te posjete sajmovima, prodajnim mjestima, kupcima, dobavljačima i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu.
  • Istražuje nove mogućnosti za suradnju sa svim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu i ciljevima Alijanse.
  • Sudjeluje ili sudjeluje u radu konferencija, kongresa, simpozija, seminara, savjetovanja, stručnih skupova, tribina i drugih domaćih i međunarodnih skupova.
  • Sudjeluje u projektima koje provodi druga srodna organizacija u zemlji i inozemstvu.
  • Uključuje se u rad drugih relevantnih nacionalnih i međunarodnih organizacija.
  • Ulaže u obuku i u potpunosti poštuje relevantne kodekse ponašanja za ovu oblast, što je obaveza svih svojih zaposlenika, članova i suradnika.
 • Proizvodi i objavljuje multimedijalni sadržaj kojim promovira, educira, podiže svijest u javnosti ili na drugi način doprinosi ostvarivanju Vizije i Misije Alijanse, posebno:
  • Postavlja sadržaje na internet.
  • Proizvodi audiovizualni materijal.
  • Proizvodi pisani materijal i objavljuje ga u tiskanom i elektroničkom obliku.
  • Prikuplja i promovira videozapise, fotografije i sve oblike grafičkih elemenata koji se mogu koristiti za ostvarivanje ciljeva Alijanse.
  • Organizira, provodi, koordinira i proizvodi medijske kampanje.
  • Upravlja i provodi marketinške aktivnosti kao što su marketinške strategije i taktike, oglašavanje i lobiranje.

NAZIV I SEDIŠTE

ČLANAK 4.

Puni naziv Saveza je: Regionalna udruga za cerebralnu paralizu

Naziv Saveza na engleskom jeziku: Regional Cerebral Palsy Alliance

Savez ima sjedište u ul. Palmotićeva br. 21, 11 000 Beograd.

Savez ostvaruje svoju djelatnost na teritoriju Republike Srbije, teritoriju Zapadnog Balkana i šire.

Savez može formirati regionalne urede, sekcije, klubove, ogranci, ali oni neće imati status pravne osobe. Odluku o njihovom osnivanju donosi Upravni odbor.

ČLANOVI

ČLANAK 5.

Savez ima redovne i počasne članove.

Svi članovi imaju pravo:

 • Ravnopravno, izravno ili putem svojih izabranih predstavnika sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Saveza;
 • izravno ili putem svojih izabranih predstavnika sudjelovati u odlučivanju na Skupštini, kao i putem organa Saveza;
 • izravno ili putem svojih predstavnika birati i biti birani u organe Saveza;

Svaki član je dužan:

 • aktivno doprinositi ostvarivanju vizije, misije i ciljeva Saveza;
 • poštovati sva akta Saveza
 • u skladu sa svojim mogućnostima doprinositi unapređenju rada Saveza
 • u javnim nastupima čuvati osobno dostojanstvo, dostojanstvo Saveza i svoje profesije
 • participirati, prema svojim interesima, u aktivnostima Saveza
 • poštovati kodekse ponašanja koji su propisani internim pravilnicima, u skladu sa Statutom i zakonom
 • izvršavati druge poslove koje mu povjeri Skupština, Predsjednik ili Upravni odbor.

Članstvo je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja prihvate pristupnicu koja se nalazi na web stranici Saveza, a koja je odobrena od strane Upravnog odbora Saveza.

Pravna lica mogu postati članovi i počasni članovi na pismeni zahtjev upućen Upravnom odboru. Upravni odbor je dužan donijeti odluku o tom zahtjevu i obavijestiti članove Saveza o tome.

POSTUPAK UČLANJENJA

Član treba se registrirati na web stranici Saveza www.cerebralnaparaliza.com i prilikom registracije prihvatiti pristupnicu elektronskim putem.

Ako pravno lice postaje član na pismeni zahtjev, popunjava pristupnicu čiji je oblik odobrio Upravni odbor i koja je dostupna na web stranici Saveza www.cerebralnaparaliza.com u obliku obrasca.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju koju uputi na adresu elektroničke pošte Saveza Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Članstvo u Savezu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi Statuta Saveza ili narušavanja ugleda Saveza.

Svaki član koji samostalno istupi iz Saveza ponovo može postati član Saveza.

Član može biti trajno isključen iz Saveza odlukom Upravnog odbora ako:

 • na bilo koji način ugrožava prava i slobode osoba s cerebralnom paralizom ili osoba koje su povezane s njima ili se izravno brinu o njima.
 • ne poštuje odredbe ovog Statuta ili drugog akta Skupštine Saveza, Upravnog odbora ili bilo kojeg drugog organa
 • narušava ugled Saveza

Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.

POČASNI ČLANOVI

ČLANAK 6.

Savez može imati počasne članove, domaće i strane državljane, organizacije, ustanove i institucije. Počasni član Saveza je član koji je posebnim doprinosom unaprijedio rad Saveza ili je dao značajan društveni doprinos vezan za unapređenje položaja osoba s cerebralnom paralizom.

Počasni članovi se biraju na prijedlog bilo kojeg člana Saveza, a izbor vrši i verificira status Upravni odbor Saveza.

Počasni članovi imaju ista prava kao i članovi.

ORGANI UPRAVLJANJA

ČLANAK 7.

Organi upravljanja Saveza su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor
 4. Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

ČLANAK 8.

Skupština Saveza je najviši organ Saveza. Skupštinu čine svi članovi Saveza, redovni i počasni.

Skupština donosi odluke o najvažnijim pitanjima Saveza, izmjeni Statuta, te izboru i opozivu Predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, a odluku o sazivanju Skupštine donosi Predsjednik Saveza ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Saveza.

Skupština se saziva putem poziva koji se dostavlja elektroničkim putem svim članovima najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine. U pozivu se navode točno vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, te dnevni red.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Skupština može odlučivati i putem elektroničke pošte ili drugih komunikacijskih sredstava, ukoliko to zahtjevaju okolnosti.

UPRAVNI ODBOR

ČLANAK 9.

Predsjednik Saveza je fizička osoba koju biraju članovi Saveza putem glasovanja na Skupštini. Mandat Predsjednika traje četiri godine i može se birati najviše dva puta za redom.

Predsjednik Saveza je odgovoran za predstavljanje Saveza prema trećim osobama i za vođenje poslova Saveza u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Predsjednik Saveza može biti opozvan na Skupštini putem glasovanja, ukoliko za to postoji većina prisutnih članova.

U slučaju spriječenosti Predsjednika da obavlja svoje dužnosti, iste obavlja jedan od članova Upravnog odbora Saveza, kojeg imenuje Predsjednik.

PREDSEDNIK

ČLANAK 10.

Upravni odbor je izvršno tijelo Saveza i odgovoran je za vođenje svakodnevnih poslova Saveza u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor se sastoji od najmanje 5 članova, koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

Upravni odbor bira između sebe Predsjednika Saveza i dva potpredsjednika Saveza. Predsjednik i potpredsjednici čine izvršni odbor Upravnog odbora.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, ali najmanje četiri puta godišnje. Sastanke Upravnog odbora saziva Predsjednik Saveza.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, Predsjednik Saveza ima odlučujući glas.

Upravni odbor može raspravljati i donositi odluke putem elektroničke pošte ili drugih komunikacijskih sredstava, ukoliko to zahtjevaju okolnosti.

MENADŽER PROJEKTA

ČLANAK 11.

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo Saveza i odgovoran je za praćenje financijskog poslovanja Saveza i ispravnost vođenja financijskih transakcija. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana, koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u financijsku dokumentaciju i transakcije Saveza te je dužan izvijestiti Skupštinu o svojim nalazima i zaključcima.

Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje. Sastanke Nadzornog odbora saziva Predsjednik Saveza.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, predsjednik Nadzornog odbora ima odlučujući glas.

Nadzorni odbor može raspravljati i donositi odluke putem elektroničke pošte ili drugih komunikacijskih sredstava, ukoliko to zahtjevaju okolnosti.

SREDSTVA SAVEZA

PROGRAMSKI SAVET

ČLANAK 12.

Sredstva za rad Saveza mogu se ostvarivati iz:

 • članarina članova;
 • donacija;
 • darovanja;
 • dotacija i sponzorstava;
 • subvencija;
 • naknada za pružene usluge;
 • prava intelektualnog vlasništva;
 • ostalih izvora.

Sredstva Saveza koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Saveza iz članka 4. ovog Statuta.

Financijsko poslovanje Saveza vodi se sukladno zakonu i propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Financijska sredstva Saveza se ne mogu koristiti za osobne potrebe članova Saveza, osim u slučajevima kada su takve isplate jasno u skladu s ciljevima i svrhom Saveza.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

JAVNOST U RADU

ČLANAK 13.

Rad Alijanse je javan.

Upravni odbor brine o redovitom informiranju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Alijanse, izravno ili putem internih publikacija, elektroničkom komunikacijom ili putem priopćenja za javnost.

Godišnji financijski izvještaji i izvještaji o aktivnostima Alijanse podnose se članovima na sjednici Skupštine Alijanse.

SURADNJA

ČLANAK 14.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Alijansa uspostavlja kontakte i surađuje s drugim humanitarnim, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, stručnim, znanstvenim, obrazovnim i sličnim ustanovama, institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu. Alijansa može se udruživati u saveze i međunarodne organizacije, o čemu odlučuje Upravni odbor.

PRIKUPLJANJE SREDSTAVA

ČLANAK 15.

Alijansa prikuplja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, darova (u novcu i naravi), financijskih subvencija, ostavština, najma, dividendi, sudjelovanjem u natječajima državnih tijela ili zaklada i iz drugih izvora, sukladno zakonu.

PRESTANAK RADA

ČLANAK 16.

Alijansa prestaje s radom odlukom Skupštine kada prestanu uvjeti za ostvarivanje ciljeva Alijanse, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada, imovina Alijanse prenijet će se na drugo neprofitno pravno tijelo koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Odluku o tome donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

PEČAT

ČLANAK 17.

Alijansa ima pečat kružnog oblika, promjera 52mm na kojem je kružnim ispisom napisano:

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu.
U sredini pečata nalazi se znak Alijanse.

Znak je stilizirana presavijena traka zelene boje.

STUPANJE NA SNAGU

ČLANAK 18.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Alijanse, a primjenjivat će se od dana upisa u registar kod nadležnog tijela.